Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Zapytania Ofertowego nr 3/05/2018 PO IR

2018-06-15

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2018 PO IR.

 

Tytuł projektu „Wzmocnienie wizerunku marki produktowej „AS” na rynkach zagranicznych”, zadanie „Zakup biletów lotniczych oraz noclegów w hotelu na targi Automechanika we Frankfurcie w 2018r.”
Projekt będzie realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

AS-PL Sp. z o.o. informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania określonego w Zapytaniu ofertowym nr 3/05/2018 PO IR.
W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty. Zamawiający dokonał oceny wszystkich złożonych ofert. 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta Weco-Travel Sp. z o.o., odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym nr 3/05/2018 PO IR i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.

back